ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 1. TOEPASSINGSSFEER
  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en aankondigingen van COMEX. Door zijn bestelling te plaatsen of door zijn factuur te betalen, stemt de koper uitdrukkelijk met deze algemene verkoopvoorwaarden in. Deze verkoopvoorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk door COMEX werden goedgekeurd. COMEX behoudt zich bovendien het recht voor om zijn verkoopvoorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen. In dat geval zijn de voorwaarden van toepassing die van kracht zijn op de datum waarop de koper zijn bestelling plaatst. De verkoper is de vennootschap COMEX SPRL, die gevestigd is in de rue des Praules 8 – Parc Industriel de la Sauvenière – 5030 Gembloux – België, met als btw-nummer BE 0480 258 480.
 1. GELDIGHEIDSDUUR VAN ONZE AANBIEDINGEN
  Tenzij anders vermeld, zijn de aanbiedingen en prijsoffertes voor onze producten en diensten geldig zolang deze voorradig zijn en zolang ze worden vermeld. Het verwijderen van een aanbieding van de website maakt een einde aan deze aanbieding.
 1. PRIJZEN
  De prijzen zijn vermeld in euro en zijn exclusief btw en leveringskosten. De recyclingpremies zijn in de prijs inbegrepen. Alle prijzen zijn richtprijzen en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De prijs is pas bindend wanneer de koper zijn bestelbevestiging ontvangt.Illustraties en technische specificaties zijn louter informatief. COMEX behoudt zich het recht voor om ze zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.De originele prijs = prijs die ter informatie wordt gegeven. Deze originele prijzen (nieuw materiaal) worden door de fabrikant gecommuniceerd wanneer deze artikelen voor het eerst op de markt worden gebracht.
 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN OVERDRACHT VAN RISICO
  Het eigendomsrecht van de goederen wordt pas aan de koper overgedragen op het ogenblik van de integrale betaling van de prijs en van de bijkomende kosten en taksen. De overdracht van het risico vindt plaats bij de levering van het materiaal.
 1. GEBRUIK VAN SOFTWARE
  De softwarepakketten die met het verkochte materiaal worden meegeleverd, blijven eigendom van de fabrikanten. De gebruiker mag ze in geen geval in welke vorm ook – noch tegen betaling, noch kosteloos – overdragen, afstaan, in pand geven, overmaken of uitlenen. Hij moet de eigendomsvermeldingen die op de software vermeld staan en de handleiding in goede staat bewaren en ervoor zorgen dat de software vertrouwelijk blijft. De licentievoorwaarden van de fabrikant zijn van toepassing.
 1. BETALINGSVOORWAARDEN EN -MODALITEITEN
  De betaling gebeurt contant bij de bestelling of vooraf door overschrijving, tenzij anders bepaald op de bestelbon of in de overeenkomst. Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest van 10 % per jaar verschuldigd en een forfaitaire vergoeding van 10 % van het gefactureerde bedrag (met een minimum van € 24,79) als schadeloosstelling. Door het uitblijven van de betaling van een factuur op de vervaldag worden alle verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar, ongeacht eerder overeengekomen betalingsvoorwaarden. In overeenstemming met artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek erkent de klant dat de geleverde goederen eigendom blijven van COMEX tot ze volledig zijn betaald, met inbegrip van eventuele interesten en kosten. Het risico gaat echter vanaf de levering over op de koper. Wanneer een aangetekend verzonden ingebrekestelling met een aanmaning tot betaling na acht dagen zonder gevolg blijft, moeten de goederen op eenvoudig verzoek van COMEX op kosten en risico van de klant, die zich hiertoe verbindt, onmiddellijk aan COMEX worden terugbezorgd.
 1. LEVERING, INSTALLATIE EN CONFIGURATIE
  De leveringskosten, douanerechten en eventuele taksen zijn altijd ten laste van de koper. De leveringstermijn wordt enkel ter informatie vermeld. Een overschrijding ervan is geen reden om de bestelling op te zeggen, tenzij de vertraging uitsluitend het gevolg is van de nalatigheid van COMEX. De eventuele vertraging kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de installatie en de configuratie voor rekening van de koper.
 1. HARDWAREGARANTIE BEPERKT TOT HET BELGISCHE GRONDGEBIED
  COMEX is in het kader van deze overeenkomst enkel aan een middelenverbintenis onderworpen. Deze garantie gaat pas na levering en volledige betaling van de overeengekomen prijs in. COMEX is niet aansprakelijk wanneer de geleverde producten niet aan de verwachte doelstellingen van de koper voldoen. Tenzij anders vermeld geldt voor alle producten een wettelijke garantie van twee (2) jaren tegen alle bestaande fouten op het moment van de levering van het product. Voor alle herverpakte onderdelen, voor herverpakte printers en sommige herverpakte low entry computers geldt een wettelijke garantie van één (1) jaar tegen alle bestaande fouten op het moment van de levering van het product. Deze garanties dekken enkel bestaande fouten op het moment van de levering van de goederen. Zijn uitgesloten:

  • alle directe of indirecte schade veroorzaakt na de levering door en aan het toestel (bv. door oxidatie, schokken, vallen enz.) en aan de inhoud ervan;
  • componenten of toebehoren die geregeld moeten worden vervangen;
  • schade te wijten aan brand, waterschade, bliksem, een ongeval of een natuurramp;
  • fouten die opzettelijk of uit onachtzaamheid zijn veroorzaakt, die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of gebruik dat ingaat tegen de voorschriften van de fabrikant;
  • schade als gevolg van commercieel, professioneel of collectief gebruik. De fout moet bovendien uiterlijk twee maanden na vaststelling worden gemeld.
 • Iedere interventievraag moet aan onze klantendienst worden voorgelegd. Wanneer de klant in het kader van de garantie rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn de bijbehorende kosten voor zijn rekening. Wanneer de tussenkomst door een derde partij wordt uitgevoerd die niet door COMEX is aangeduid, vervalt de garantie.De garantieverplichtingen van COMEX beperken zich tot de onderstaande bepalingen.Wanneer zich een fout voordoet en COMEX binnen de garantieperiode een geldige klacht ontvangt, heeft COMEX de keuze om:
  • het product gratis met nieuwe of gereviseerde onderdelen te herstellen;
  • het product te ruilen voor een gelijkaardig product of een product gemaakt met nieuwe of gereviseerde onderdelen met minstens dezelfde functies als het oorspronkelijke product;
  • de aankoopprijs van het product terug te betalen.

  Bij terugbetaling wordt het product weer eigendom van COMEX.

  De softwarepakketten die met de producten worden meegeleverd, vallen niet onder deze garantie (zie artikel 5 hierboven).

  De recuperatie of het opnieuw installeren van programma’s, gegevens of andere informatie valt niet onder deze beperkte garantie.

 1. TEVREDENHEIDSGARANTIE
  Als het gekochte artikel de klant niet bevalt, kan hij het omruilen, terugbrengen naar de winkel of terugsturen in de originele verpakking met het retouretiket dat hij bij de levering heeft ontvangen. In dat geval moet hij op het etiket ‘omruilen’ of ‘terugbetalen’ vermelden.De klant beschikt over een bedenkingstermijn van 14 kalenderdagen die ingaat op de dag na de levering.Deze mogelijkheid geldt enkel wanneer alle onderstaande voorwaarden zijn vervuld:

  • het product moet in perfect werkende staat zijn;
  • het product moet perfect schoon in zijn originele verpakking zitten;
  • het oorspronkelijk meegeleverd toebehoren moet samen met het product worden terugbezorgd;
  • het product komt voor in de standaardcatalogus van COMEX en werd niet speciaal voor de klant besteld.
 1. AANSPRAKELIJKHEID
  De aangeboden producten voldoen aan de geldende Belgische wetgeving. COMEX kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de wetgeving van het land waar de producten worden geleverd, niet in acht werd genomen. De klant moet zelf bij de lokale overheden nagaan of de producten die hij wil bestellen, daar mogen worden ingevoerd en gebruikt. Fotokopieën van foto’s en teksten over aangeboden producten zijn niet bindend. COMEX is dus enkel aansprakelijk bij fouten in de illustraties of de productbeschrijving.COMEX kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet uitvoeren van de gesloten overeenkomst wanneer het product niet leverbaar of niet beschikbaar is, bij overmacht, bij rellen of bij een gedeeltelijke of volledige staking van de post-, transport- en communicatiediensten of bij overstroming of brand. Als de overmacht meer dan drie maanden aanhoudt, hebben beide partijen het recht het niet-uitvoerbare deel van de overeenkomst op te zeggen. Deze opzegging gebeurt per aangetekend schrijven. Uit deze opzegging vloeit geen verplichting tot schadeloosstelling voort.COMEX kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals omzet- of winstverlies, financieel verlies, het verlies van programma’s of gegevens, gestegen uitbatingskosten, vertragingen, schade aan derde partijen enz.), zelfs niet wanneer COMEX op de hoogte werd gebracht van het risico op dergelijke schade. De aansprakelijkheid van COMEX blijft in ieder geval beperkt tot de waarde van de bestelling in kwestie.
 1. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK
  Op deze algemene verkoopvoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. De klant stemt ermee in dat alle rechtszaken die voortvloeien uit deze algemene verkoopvoorwaarden of die ermee verband houden, enkel en alleen onder de bevoegdheid vallen van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Namen (België).
 1. KLACHTENREGELING
  Neem voor u andere stappen onderneemt contact op met een van onze adviseurs om tot een minnelijke oplossing te komen. Dit kan:

  • per e-mail: info@COMEX.be;
  • in een van onze winkels;
  • per brief: COMEX SPRL

  Dienst klantenrelaties
  Rue des Praules 8 – 5030 Gembloux